Knjiga sažetaka

Cardiologia Croatica. 2017;12(4):113-172.

Upute za izlaganja

Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski. Simultano prevođenje neće biti omogućeno.

Usmena izlaganja

 • Pozvani predavači: 15 – 20 minuta
 • Usmena izlaganja sažetaka: 7 minuta
 • Molimo sve predavače da se izričito pridržavaju satnice.
 • Predavanja se izlažu na hrvatskom, a inozemni gosti na engleskom.
 • Mole se svi predavači da pripreme Power Point prezentaciju na engleskom jeziku.

Izlaganja sažetaka

 • Svi prihavćeni sažetci će biti usmeno izloženi kao E-posteri. Nije potrebna izrada postera. Usmena izlaganja će trajati po 7 minuta (5 minta prezentacija + 2 minute za raspravu) te se trebaju sastojati od max 3 slidea u PowerPoint prezentaciji sa kratkim prikazom uvoda, metoda, rezultata i zaključka. Power Point prezentacije trebaju biti pripremljene na  engleskom jeziku.

Svi prihvaćeni sažeci bit će objavljeni u Cardiologia Croatica (http://www.kardio.hr/category/cardiologia-croatica/), službenom časopisu Hrvatskog kardiološkog društva (indeksiranom u EBSCO).

U suradnji s preporukama EBAC/ EACCME, svi predavači/predsjedavajući koji sudjeluju u programu su izjavili potencijalne sukobe interesa koji bi mogli utjecati na sadržaj izlaganja. Organizacijski odbor i predsjednici kongresa su odgovorni da se eventualni sukobi interesa vezani za izlaganja prikažu publici prije svih CME aktivnosti.

Book of abstracts

Cardiologia Croatica. 2017;12(4):113-172.

Instructions for presentations

The official languages of the meeting are Croatian and English. Simultaneous translation will not be available.

Oral presentations

 • Invited speakers: 15 -20 minutes
 • Oral abstract presentations: 7 minutes
 • All presenters are kindly asked to strictly adhere to the timetable.
 • All speakers are required to prepare Power Point presentations in English.

Oral abstract presentations

 • All accepted abstract will have an oral presentatons as E-posters. Poster preparation is not requiered. Presentatons should last up to max 7 minutes (5 minutes presentation + 2 minutes for discussion) and sholud be made of max 3 slides in form of PowerPoint presentaton with short description of introducton, methods, results and conclusion in English language.

All accepted abstracts will be published in Cardiologia Croatica (http://www.kardio.hr/category/cardiologia-croatica/), journal of the Croatian Cardiac Society (indexed in EBSCO).

In compliance with EBAC/ EACCME guidelines, all speakers/ chairpersons participating in this programme have disclosed or indicated potential conflicts of interest which might cause a bias in the presentations. The Organizing Committee/Course Director is responsible for ensuring that all potential conflicts of interest relevant to the event are declared to the audience prior to the CME activities.